string(20) "phys_archive_single_"

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ГРУПОВО ИЛИ ИНДИВИДУАЛНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД, гр. ПЛОВДИВ

Тези общи условия уреждат условията и реда за осъществяване на групови или индивидуални туристически пътувания организирани, предлагани и продавани от туроператора „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД, гр. ПЛОВДИВ или избран от него туристически агент.

За целите на този договор следва да се има предвид следното:

ТУРОПЕРАТОР е лице, регистрирано по реда на този закон или вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на туроператорска дейност.

ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ е организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.

ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ е лице, регистрирано по реда на този закон или вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на туристическа агентска дейност.

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ е извършването на посредничество при продажби на организирани туристически пътувания с обща цена на крайни потребители, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.

ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА е такова, което се предлага или се продава на цена включваща всички разходи, е за срок по – дълъг от 24 часа или включва настаняване за пренощуване и има предварително изготвена от турооператора програма, която включва комбинация от най-малко две от следната група туристически услуги- транспорт, настаняване, хранене или други такива заемащи по- голяма част от пътуването.

ОСНОВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ са такива по настаняване, хранене и транспортиране.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.

ТУРИСТИЧЕСКИ ВАУЧЕР е документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на организирано туристическо пътуване с обща цена.

ОСНОВНИ КЛАУЗИ НА ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА са: цената, датата на тръгване и пристигане, продължителността на престоя, маршрутът на пътуването, видът на използвания транспорт, местоположението, видът и категорията на местата за настаняване.

Основните клаузи на договора за организирано туристическо пътуване с обща цена се уговорят между ТУРОПЕРТОРА от една страна и потребителя на туристическите услуги от друга в сключения от тях в предвидената в чл.82 от ЗТ форма индивидуален договор за ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА. С индивидуалният договор страните могат да се уговорят за нещо различно от предвиденото в общите условия. В тези случаи отношенията между съконтрагентите се уреждат съобразно постигнатите индивидуални договорености.

Настоящите общи условия са задължителни за насрещната страна и стават неразделна част от подписания между страните индивидуален договор за организирано туристическо пътуване от момента на получаването им, което се удостоверява с подпис на потребителя на туристическа услуга върху екземпляра от същите.

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ И РЕД ЗА ЗАПАЗВАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА СЪЩИТЕ ОТ СТРАНА НА ТУРИСТА ПОТРЕБИТЕЛ.

 1. Актуална информация за организираните от туроператора пътувания се получава в офиса на същия в писмена форма или на брошура или в този на действащия от негово име туристически агент.

1.1 Такава, може да бъде получена и от интернет страницата на туроператора или съответния туристически агент.

1.2 Информацията в зависимост от характера на пътуването съдържа данни за:

– Вида на включените в пътуването основни и допълнителни туристически услуги,

– цената и начина на плащане, посочена и в български левове ако същата е определена в друга валута,

– началната и крайната дата на пътуването,

– началния, крайния пункт и маршрута на пътуването,

– броя на нощувките, включени в туристическото пътуване,

– мястото за настаняване, неговото местонахождение, категорията или степента на удобство и основните му характеристики за всяка нощувка, ако има разлика в категорията на местата за настаняване,

– предвидените хранения, включени в туристическото пътуване,

– минималния брой участници, когато такъв е необходим за осъществяване на пътуването и краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран,

– общи данни за паспортния и визовия режим, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването, ако същото е извън страната,

– ако пътуването е извън страната в информацията се посочва и наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста“ по чл. 72, ал. 1 от ЗТ,

– вида на използваните транспортни средства ако пакета предлага транспортна услуга,

– размера на паричната сума или процента от цената, който трябва да бъде преведен по сметка на туроператора при сключване на индивидуалния договор и срока за изплащане на остатъка от същата,

– невключените в цената такси, данъци и други разходи, които подлежат на покритие от потребителя на място,

– наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка по чл. 97, ал. 1 от ЗТ,

– възможността за сключване на допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на потребителя и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт.

 1. Резервациите за организираните от туроператора пътувания при получаване на информацията за същите в офиса му или в офисите на туристическите агенти действащи от негово име и за негова сметка се извършва лично от съответния турист/потребител/.

  1. Такава може да бъде извършена и по е-мейл на база, съдържащата се информация в сайта на оператора. В тези случаи, следва да се има предвид, че актуалната информация за съдържанието на предлаганото туристическо пътуване е тази получена в офиса на туроператора или действащите от негово има туристически агенти.

 2. При резервация на предлаганото пътуване от страна на туриста в офиса на туроператора или туристическия агент му се връчва срещу подпис препис от настоящите общи условия, с което се приема за спазено изискването на чл. 81 от ЗТ.

 3. Извършването на резервация за предлаганото туристическо пътуване по предвидения по- горе начин се приравнява на сключен Предварителен договор за ЗА ОРГАНИЗИРАНО ГРУПОВО ИЛИ ИНДИВИДУАЛН ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ.

 4. Сключването на окончателен договор ЗА ОРГАНИЗИРАНО ГРУПОВО ИЛИ ИНДИВИДУАЛН ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ следва да се извърши от потребителя в офиса на туроператора или оторизирания туристически агент в 2 /двудневен срок/ от извършване на резервацията. Ако, в този срок туристът потребител не посети офиса и не сключи окончателен договор, туроператорът се освобождава от задължението за сключване на договор и не е обвързан от първоначално приетата от туриста информация за съответното пътуване.

 5. При сключване на договора за организирано туристическо пътуване туристът е длъжен заплати 30 /тридесет/ процента от общата цена на същото, като останалите 70 /седемдесет/ процента при липса на друга уговорка в индивидуалния договор следва да се заплатят в едномесечен срок преди започване на пътуването.

 6. Ако, организираното пътуване е по промоционални програми, при подписване на договора, ако в него не е уговорено друго се заплаща пълната цена на пътуването.

 7. Туристът може да претендира по отношение на туроператора, за изпълнение на задълженията му във връзка с организираното от него туристическо пътуване само след плащане цялата сума дължима за същото.

 8. Едва тогава се издава и туристически ваучер за настаняване на туриста.

 9. Съпроводителни документи към пътуването се явяват пътните билети, туристическите ваучери, застрахователната полица, препоръките за правилата на поведение и лична безопасност по време на извършването на туристическото пътуване. Съпроводителните документи, оформени по установения ред, туристът може да получи след предварителна договорка в офис на туроператора или от негов представител непосредствено преди пътуване.

 10. В срок от 7 /седем/ работни дни преди началото на пътуването е необходимо туристът да посети офиса на туроператора, за да му бъде предоставена информацията по чл. 86 от ЗТ. При записване в последния момент тя се предоставя при сключване на договора.

 11. Когато договорът е сключен, чрез туристически агент той предоставя на туриста информацията дължима по Закона за туризма, включително друга такава, предвидена в законодателството ни. За информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламации, по повод и/или във връзка с пътуването, туристите се обръщат на първо място към турагента и само при невъзможност за разрешаването им към туроператора.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА.

1. Туроператорът е длъжен да осигури получаването от страна на туриста на включените в пътуването туристически услуги.

2. В случаите, когато туристическото пътуване е извън пределите на Република България, туроператорът не гарантира получаването на виза, а поема само задължението да осигури необходимите формуляри и внесе съответните документи пред компетентните органи и служби. Той следва да уведоми и туриста за необходимостта от интервю. Отговорността за редовността и точното оформление на задгранични паспорт по време на пътуването е на туриста.

3. При пътуване извън пределите на Република България, туроператорът извършва медицинско застраховане на туриста, което е валидно за времето на пребиваване в чужбина за периода, посочен в договора. Разходите за застраховането са включени в цената на пътуването, освен ако не е уговорено друго при сключване на индивидуалния договор с туриста.

3.1 Туроператорът е длъжен да предостави на туриста възможност да се запознае със застрахователната полица. Отговорността за предоставените медицински услуги се поема изцяло от застрахователната компания. По желание на Туриста и срещу допълнително заплащане може да се сключи застрахователен договор на по-високо ниво.Оригиналната полица се предоставя на туриста най- късно в датата на пътуването.

3.2. Ако, туристическото пътуване е групово, туроператорът може да направи обща застраховка за всички При пътуване съдържащо в себе си и предоставяне на транспортна услуга представител на туроператора, извършва настаняването в превозното средство, по реда на записването. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на Туриста и други подобни.

4. Туроператорът определя цените и всички останали условия на продаваните туристически пътувания.

4.1. Туроператорът може да УВЕЛИЧИ цената на пътуването, ако след подписване на договора и 20 дни преди започване на пътуването е :

– настъпило увеличени стойността на транспортните разходи вкл. и на горивото.

– е увеличен размера на таксите свързани с ползваните услуги в това число летищни, пристанищни и др.

– е настъпила промяна във валутния курс относим към договора.

4.2 При увеличаване на цената той е длъжен да уведоми писмено туриста в двудневен срок от настъпване на промените в т. 4.1.

4.3. Туроператорът може едностранно да намалява цената на пътуването. Ако същата към момента на намаляването е била платена изцяло, се дължи връщане на надвнесената сума.

4.4. Туроператорът може да променя по всяко време сроковете и програмата на туристическото пътуване с оглед обезпечаване безопасността на туристите.

5. Туроператорът при пътуване съдържащо в себе си и транспортна услуга може да откаже качване в автобуса на туристи, злоупотребили с алкохол или употребили наркотични вещества. В тези случаи, договорът се счита развален поради неизпъление на същия от страна на туриста и не се дължи връщане на платената цена.

6. Туроператорът не носи отговорност пред туриста ако има отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от туроператора, а именно:

– забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, непреодолима сила /природни бедствия, стачки и др./.

– при отказ или прекъсване на пътуването от страна на туриста по лични причини,

– загуба, повреда или кражба на багаж по време на пътуването,

– отказ на упълномощените органи да издадат виза на туриста,

– недопускане от страната на съответните митнически и гранични служби на туриста да излезе или да влезе в страната на пътуването поради липсата на надлежно оформени документи или извършени правонарушения,

– недопускане от страна на съответните български митнически и гранични служби туриста да напусне страната поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения в пределите на България.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТА.

1. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на туроператора като представи необходимите документи, за осъществяването на пътуването.

2. Туристът е длъжен лично да се запознае с валутно-митническия режим и условията за напускане или влизане в Република България.

3. Туристът има право в 30 /тридесет/ дневен срок преди началото на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми писмено за това туроператора или туристическия агент в 3 /три/ дневен срок.

3.1 Потребителят, който прехвърля своите права и задължения и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред туроператора или туристическия агент за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

4. Подписването на договора от страна на туриста е и израз на съгласие, че преди сключването на договора, туроператорът му е предоставил пълна информация за паспортния и визовия режим за страната/ите, в която/които ще пребивава, както и че са му дадени препоръки за правилата на поведение и лична безопасност по време извършване на пътуването.

5. При промяна в цената на пътуването от страна на туроператора на база предпоставките посочени в раздел ІІ, чл. 4 и подточките към него от общите условия с повече от 5 % туристът има право:

5.1. да приеме промяната в общата цена в срок от 3/ три / дни, след като бъде информиран за нея, чрез заплащане на дължимата сума.

5.2. да не приеме промяната в общата цена и да се откаже от туристическото пътуване в срок от 3 / три / дни след като бъде информиран.

5.3. в случай на отказ от пътуването туристът има право:

– да приеме, ако туроператорът му предложи друго пътуване от същото качество,

да приеме, ако му е предложено друго туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като разликата му бъде възстановена от туроператора,

да получи обратно в срок от 7/ седем / дни след писмения отказ цялата сума платена на туроператора.

6. Туристът отговаря лично за редовността, валидността и точното оформление на своя документ за самоличност по време на пътуването.

7. Туристът има всички права, предвидени в Закона за туризма, включително да приеме или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетения, когато туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора. Ако, измененията на туристическото пътуване, осъществени до неговото начало са приети от туриста и за това е оформено допълнително споразумение към договора, туристът няма право да възразява срещу вече приети изменения, а туроператорът не отговаря за същите.

8. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на туроператора, като представи необходимите документи за осъществяването на туристическото пътуване.

9. Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Република България.

10. Туристът е длъжен да заплати стойността на пътуването в уговорените срокове.

11. Туристът сам заплаща допълнителните услуги, невлизащи в стойността на туровете.

V. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН ЗА РАЗПЛАЩАНИЯ

1. Разплащанията за предоставените по настоящия договор туристически пътувания се извършват от туриста в левове. Размерът на дължимата сума при пътувания с обща цена, определени в евро или щатски долари се определя на база официалния курс на Българска народна банка към деня на плащането.

1.1. Плащането се извършва в брой в офиса на туроператора или на действащия от негово име туристически агент срещу получаване на документ удостоверяващ същото или по банков път по сметка на туроператора.

2. Плащането може да се извърши изцяло при подписване на договора, срещу което на туриста се издава туристически ваучер.

2.1. В договора може да се уговори и разсрочено плащане, като първоначално дължимата част от общата цена на туристическото пътуване се равнява на 30 /тридесет/ % от същата.

2.2. Доплащане до пълния размер на цената на туристическото пътуване, ако не е уговорено друго в договора, сключен с туриста, се извършва не по-късно от 30 /тридесет/ дни преди започване на пътуването, срещу което се издава туристически ваучер.

2.3. Ако туристът не извърши плащане в този срок, се счита, че той се отказва от туристическото пътуване, т.е. договорът с туроператорът следва да се счита прекратен, а платеният АВАНС остава в полза на туроператора.

3. При извършване на ранно записване за туристическо пътуване на промоционални условия следва да се извърши плащане на същото в размер на 100 /сто/ % още при сключване на договора или по начин определен в съответното промоционално предложение.

4. Промяна в цената на организираното от туроператора туристическо пътуване се извършва при условията посочени в раздел ІІ, чл. 4.1 от настоящите общи условия, както следва:

– при промяна в стойността на транспортните разходи, вкл. и горивото, цената се увеличава със стойността, с която се е увеличил компонента, довел до изменението.

– при промяна размера на такси дължими във връзка с ползването на услуги включени в туристическото пътуване цената се увеличава със стойността довела до промяна на таксата, респ. общата цена на пътуването.

– при промяна размера на обменния валутен курс, съобразно който е определена общата цена на пътуването, промяната на същата се равнява на стойността на увеличение на същия.

4.1. В случаите на увеличение на цената с повече от 5/пет/ % , туристът има правата, посочени в раздел ІІІ, чл. 5 от настоящите общи условия.

4.2. При промяна на цената с размер по- малък от 5/пет/ % от общата стойност на пътуването, туристът дължи заплащане на същата до започване на самото пътуване.

4.3 Ако не стори това, договорът следва да се счита за прекратен, а туроператорът не дължи връщане на платената до момента сума.

5. В случай на неспазване от туриста на сроковете за заплащане на предоставените от туроператора туристически пътувания, се дължи неустойка.

VІ. НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

 1. Всяка от страните по договора за организирано групово или индивидуално туристическо пътуване отговаря за виновното неизпълнение на поетите по него задължения и дължи обезщетение на изправната страна за вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на същите.

 2. Във връзка с така споменатата отговорност следва да се има предвид, че часовете, свързани с пътувания и различни други мероприятия, са ориентировъчни и в зависимост от разстоянията и ситуацията са възможни промени, за които туристите се уведомяват своевременно.

 3. Туроператорът не носи отговорност при промяна, касаеща летището за излитане, времето на полета, типа самолет, които са извършени от авиокомпанията, респ. аналогични промени при използване на друг тип транспорт при извършване на пътуването.

 4. Туроператорът не отговаря, когато от страна на туриста/ите са нарушени на правилата на пътуване, регистрация или превоз на багажа, увреждане имуществото на превозвача, нарушаване на правилата за престой в хотела/ ите и несъобразяване със законодателството в страните посещавани по време на пътуването вкл. обичаите, традициите, религиозните вярвания. В тези случаи отговорността е на съответния турист- нарушител и той дължи заплащане на евентуално дължими в следствие на поведението му санкции в пълния им размер.

 5. Туроператорът не отговаря и когато по причини на:

 • отсъствие на необходимите документи или тяхното неправилно оформяне

 • нарушения на законодателството, традициите и обичаите, включително причиняването безпокойство на останалите хора

 • състояние на алкохолно опиянение, употреба на наркотици или нарушението на други правила и разпоредби, свързани с общественото поведение

 • други, свързани с акт, действие или бездействие, на компетентни или оторизирани лица или органи в съответната държава

 • на туриста по решение на властите или други отговорни лица е отказано напускането или влизането в някоя от страните, предвидени за посещение по време на пътуването, а също възможността за превоз или престой в резервиран хотел.

 1. В този случай стойността на туристическата услуга на туриста не се връща, като последният заплаща всички допълнителни разходи, възникнали по причина на неговото незаконосъобразно и/или неморално /неетично/ поведение.

 2. В случай, че туристът не се яви в часа и мястото за начало на туристическото пътуване или прекрати по свое желание пътуването, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай клиентът сам урежда заминаването и/или завръщането си.

 3. Туроператорът не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на мероприятието /напр.: непотвърдени резервации за полети и хотели/ ако по желание на туриста са променени първоначалните условия на пътуването /маршрут, времетраене, часове на полети, дати на пътуване и т.н./ в границата от 30 /тридесет / дни преди датата на заминаване.

 4. Туроператорът не носи отговорност за промяна в датата на отпътуване в следствие закъснение при издаване на виза или за промяна в маршрута вследствие отказ при издаване на виза за някоя от страните на пътуването.

 5. Туроператорът не отговаря за багажа на туриста (изчезване, загубване, повреждане и т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които туристът е могъл, но не се е възползвал.

 6. Туроператорът не носи отговорност и не обезщетява вреди за събития, които са следствие свободния избор на туристите за прекарване на времето си /екскурзии, посещения на музеи, забележителности и т.н./.

 7. Отговорността на туроператора е свързана със списъка от услуги, уговорени в договора за туристическо пътуване. При непредоставяне на услуги или съществено изменение на техните условия се дължи връщане на стойността на същите.

 8. При възникване на извънредни ситуации туристът е длъжен да се придържа към поведение и извършването на действия и/или бездействия, така че да бъдат направени минимални разходи, свързани с престой или пътуване до мястото на започване на туристическото пътуване.

 9. Сумата, изплащана от туроператора за обезщетяване на вреди, причинени на туриста в следствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора, не може да превишава стойността на туристическото пътуване. Ако има международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България, ограничаваща отговорността на контрагентите на турооператора, то и неговата отговорност към туриста се ограничава до предвидения там размер, съгласно разпоредбата на чл.94, ал.2 от ЗТ, но не повече от стойността на туристическото пътуване.

 10. При отказ на туриста от туристическото пътуване преди неговото започване, договорът, сключен с туроператора, се счита прекратен. Ако причините за отказа са различни от тези, свързани с виновно неизпълнение на поети от туроператора задължения, то:

15.1. При пътуване в чужбина:

– до 60 /шестдесет/ дни преди датата на отпътуване не се дължи неустойка.

– от 59 /петдесет и девет/ до 30 /тридесет/ дни преди датата на отпътуване се дължи неустойка в размер на 30/тридесет/ % от общата цена на пътуването.

– от 29 /двадесет и девет/ до 20 /двадесет/ дни преди датата на отпътуване се дължи неустойка в размер на 50 /петдесет/ % от общата цена на пътуването.

– от 19 /деветнадесет/ до 14 /четиринадесет/ дни преди датата на отпътуване се дължи неустойка в размер на 80 /осемдесет/ % от общата цена на пътуването.

– по-малко от 14 /четиринадесет/ дни преди датата на отпътуване се дължи неустойка в размер на 100 /сто/ % от общата цена на пътуването.

15.2 При пътуване в страната:

– до 20 /двадесет/ дни преди датата на отпътуване не се дължи неустойка.

– от 19 /деветнадесет/ до 14 /четиринадесет/ дни преди датата на отпътуване се дължи неустойка в размер на 30/тридесет/ % от общата цена на пътуването.

– от 13 /тринадесет/ до 7 /седем/ дни преди датата на отпътуване се дължи неустойка в размер на 50 /петдесет/ % от общата цена на пътуването.

– от 6 /шест/ до 3 /три/ дни преди датата на отпътуване се дължи неустойка в размер на 80 /осемдесет/ % от общата цена на пътуването.

– по-малко от 3 /три/ дни преди датата на отпътуване се дължи неустойка в размер на 100 /сто/ % от общата цена на пътуването.

15.3. При отказ от пътуване, за което е извършено ранно записване, се удържа платената към момента на отказа сума.

15.4. Ако хотелът, в който се извършва услугата „настаняване” е с анулационни условия, различни от описаните, туристът следва да бъде информиран от туроператора при подписване на индивидуалния договор.

16. Неплащането в срок на пълната стойност на избраното туристическо пътуване се счита за отказ на туриста от пътуването, води до прекратяване на договора и настъпване на описаните в предходната разпоредба последици.

17. Когато пътуването, от което туристът се отказва е свързано с издаването на визи или други разрешителни документи и към момента на отказа визата е поставена стойността на услугата по издаване на визата не подлежи на връщане и не участва при определяне на подлежащите на връщане, респ. задържане суми посочени в раздел VІ, 15 от тези общи условия.

18. Туроператорът се освобождава от отговорност за неизпълнение или ненадлежно изпълнение на поетите от него с договора задължения, ако това неизпълнение се явява вследствие действието на обстоятелства на непреодолима сила, възникнала след сключването му.

19. Обстоятелства на непреодолима сила са – пожар, стихийни бедствия, военни операции от всякакъв характер, епидемии, актове на законодателната и изпълнителната власт, изменението на митническите и погранични правила, препятстващи изпълнението на задълженията, изменението на имиграционната политика, други обстоятелства, чието настъпване независи от туроператора и неговите контрагенти.

20. При настъпване на някое от тези обстоятелства, сроковете за изпълнение на задълженията на туроператора по договора не текат. Ако, същите продължат повече от 7/седем/ дни туроператорът има право да се откаже от изпълнението на задълженията си по настоящия договор и в този случай туристът няма да има право на обезщетение за претърпените или възможни загуби, пропуснати ползи и/или други вреди. В тези случаи той има право да получи само платената на туроператора цена за пътуването и то ако не е извършено плащане от страна на туроператора на неговите съконтрагенти посочени във ваучера. При плащане, на връщане подлежи само неплатената част или при пълно плащане на съконтрагентите частта, която е възстановена от тях на туроператора. Възстановяването се извършва в 10 /десет/ дневен срок след получаване на същата от конрагента.

21. Настъпване на обстоятелствата посочени в раздел VІ, т. 19 и тяхната продължителност се удостоверява с документи издавани от компетентните органи в съответната Държава.

VІІ. РЕКЛАМАЦИИ

 1. В случай на установено по време на туристическото пътуване несъответствие между договорена и реално предоставена туристическа услуга, включена в пътуването, туристът е длъжен незабавно да уведоми писмено или устно представител на туроператора или такъв на посочения във вачура негов конрагент по изпълнение на конкретната услуга с цел своевременното оказване на съдействие и отстраняване на несъответствието.

 2. Всички несъответствия трябва да бъдат констатирани на мястото, където е станало произшествието, чрез Констативен протокол. В него се отразява оплакването на туриста и фактическите констатации във връзка със същото. Той се подписва от представител на туроператора ако има такъв, администрацията на контрагента на туроператора предоставящ туристическата услуга и самия турист. При необходимост несъответствието може да се установи и от други лица оправомощени според законодателството в съответната Държава да удостоверят съответните факти и обстоятелства.

 3. Рекламацията на туриста във връзка с несъответствия между уговорената и предоставената туристическа услуга се извършва в офиса на туроператора в срок предвиден в Закона за защита на потребителите, който започва да тече от момента на завършване на пътуването.

 4. Рекламацията се извършва в писмен вид, с прилагането на съответни доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, а също други, имащи отношение към случая документи. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнато лице, включително при договор в полза на трето лице. Туроператорът може да изисква допълнителни писмени или други видове доказателства, включително обяснения на засегнатите лица, свързани със съответния казус. Туроператорът разглежда получената рекламация в течение на месечен срок, считано от датата на получаване, респективно пълното комплектоване, на подадената рекламационна преписка.

 5. Туроператорът води и поддържа регистър на подадените пред него рекламации и при подаване на такава същите задължително се описват в него, а на туриста се издава документ съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на услугата и подпис на лицето, приело рекламацията. При удовлетворяване на рекламацията се издава акт, който се съставя в два екземпляра, като един от тях се предоставя на потребителя.

VІІІ. ДРУГО

1. Тези общи условия са съобразени със Закона за туризма, Закона за защита на потребителите и другите приложими закони в Република България и намират приложение между страните, ако в сключения индивидуален договор не е уговорено нещо друго.

2. Споровете във връзка с изпълнението на ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ГРУПОВО ИЛИ ИНДИВИДУАЛНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ подлежат на доброволно разрешаване между страните, за което се съставя писмен протокол. При липса на такова спорът подлежи на разрешаване от компетентния съобразно разпоредбите на ГПК съд.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 1. Въведение

В ежедневните си дейности „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД използва различни данни за идентифицируеми лица, включително данни за:

 • Клиенти

 • Настоящи, минали и бъдещи служители

 • Потребители на интернет – страница (ако е приложимо)

 • Партньори

 • Други заинтересовани страни

При събиране и използване на тези данни организацията е обект на различни законодателни актове, които контролират начина, по който тези дейности могат да се извършват и предпазните мерки, които трябва да бъдат въведени за тяхната защита.

Целта на тази политика е да определи съответното законодателство и да опише стъпките, които дружеството предприема, за да гарантира, че дейността му е в съответствие с него.

Този контрол се прилага за всички хора и процеси, които работят с информационните системи на дружеството, включително ръководство, служители, доставчици и други страни, които имат достъп до информационните системи на дружеството.

Следните правила и процедури са свързани с този документ:

 • Процес на оценка на въздействието върху защитата на данни
 • Процедура за анализ на лични данни
 • Процедура за оценка на законен интерес
 • Процедура за реагиране при инциденти със сигурността на информацията
 • GDPR Роли и отговорности
 • Политика за запазване и защита на записите
 • Политика за защита на личните данни
  1. Общ регламент относно защитата на данните

Общият регламент относно защитата на данни 2016 (GDPR) е един от най-значимите законодателни актове, засягащи начина, по който „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД изпълнява дейностите по обработка на информацията. Значителни глоби се прилагат, ако се приеме, че е налице нарушение съгласно GDPR, предназначено да защитава личните данни на гражданите на Европейския съюз. Политиката „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД е да гарантира нашето съответствие с GDPR и с другите приложими законодателни актове и че това съответствие е ясно и доказуемо по всяко време.

2.2. Определения

В рамките на GDPR са изброени общо 26 определения и не е уместно те да бъдат възпроизведени тук. Въпреки това, най-фундаменталните определения по отношение на тази политика са следните:

Лични данни“ са дефинирани като:

всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Обработване“ означава:

всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Администратор“ означава:

физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

2.3.Принципи, свързани с обработването на лични данни

Съществуват редица фундаментални принципи, на които се основава GDPR.

Те са както следва:

 1. Личните данни са:

(а) обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);

(б) събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита, съгласно член 89, параграф 1, за несъвместимо с първоначалните цели („ограничение на целите“);

(в) подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

(г) точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);

(д) съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в настоящия регламент с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“);

(е) обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

 1. Администраторът носи отговорност и е в състояние да докаже спазването на параграф 1 („отчетност“).

БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД ще гарантира, че отговаря на всички тези принципи както при обработката, която извършва в момента, така и като част от въвеждането на нови методи за обработка, като например нови информационни системи.

2.4. Права на лицето

Субектът на данните също има права съгласно GDPR. Те се състоят от:

 1. Правото да бъде информиран
 2. Правото на достъп
 3. Правото на коригиране
 4. Правото за изтриване
 5. Правото да се ограничи обработката
 6. Правото на преносимост на данни
 7. Право на възражение
 8. Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилиране.

Всяко от тези права се подкрепя от подходящи процедури, прилагани от „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД, които позволяват предприемането на необходимите действия в сроковете, посочени в GDPR.

Тези срокове са посочени в Таблица 1.

Искане на субекта на данни

Срок

Правото да бъде информиран

Когато данните са събрани (ако са предоставени от субекта на данни) или в рамките на един месец (ако не са предоставени от субекта на данни)

Правото на достъп

Един месец

Правото на коригиране

Един месец

Правото за изтриване

Без неоправдано забавяне

Правото да се ограничи обработката

Без неоправдано забавяне

Правото на преносимост на данни

Един месец

Право на възражение

При получаване на възражение

Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилиране – неприложимо.

Неприложимо

Таблица 1 – Срокове за искане на субекта на данни

2.5. Законосъобразност на обработване

Съществуват шест алтернативни начина, по които законосъобразността на конкретен случай на обработка на лични данни може да бъде установена в рамките на GDPR. Политиката на „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД е да идентифицира подходящата база за обработка и да я документира в съответствие с регламента. Опциите са описани накратко в следващите раздели.

   1. Съгласие

Освен ако не е необходимо поради причина, допустима в GDPR „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД винаги ще поиска изрично съгласие от субекта на данни да събира и обработва данните му. В случай на деца под 18-годишна възраст или поставени под запрещение лица, ще бъде поискано съгласието на родител/настойник/попечител. Субектите могат да упражнят правата си съгласно GDPR (искане за достъп до личните си данни, коригиране, ограничаване на обработването, отказ от автоматично профилиране, заличаване) по ред установен и комуникиран с тях, в рамките на закона, безплатно и в срок до 30 дни, след подаване на искането.

   1. Изпълнение на договор

Когато личните данни, събрани и обработени са необходими за изпълнение на договор със субекта на данните, не се изисква изрично съгласие. Това често се случва, когато договорът не може да бъде завършен и изпълнен без въпросните лични данни.

2.5.3 Правно задължение

Ако се изисква да се събират и обработват личните данни, за да се спази законът, не се изисква изрично съгласие. Това може да е случаят с някои данни, свързани с трудовата заетост, социално осигуряване, данъчното облагане, изпълнение на съдебни решения,разпореждания на контролните органи,дадени в необходимата форма.

   1. Жизненоважни интереси на субекта на данни

В случаите, когато личните данни са необходими за защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, това може да се използва като законова основа на обработката. „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД ще запази разумни и документирани доказателства, че случаят е такъв, когато тази причина се използва като законова основа за обработката на лични данни. Това се прилага например при случаи от обществена значимост.

   1. Изпълнение на задача от обществен интерес

Когато „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД трябва да изпълни задача, която смята, че е в обществен интерес или като част от служебно задължение, тогава съгласието на субекта на данните няма да бъде поискано. Оценката на обществения интерес или на служебното задължение ще бъде документирана и предоставена като доказателство при необходимост.

   1. Законови интереси

Ако обработването на конкретни лични данни е в законовите интереси на „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД и се счита, че това не засяга съществено правата и свободите на субекта на данните, това може да се определи като законово основание за обработката. Отново, аргументите зад този възглед ще бъдат документирани.

2.6. Защита на правото на поверителност

БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД е приел принципа на поверителност при проектиране (нововъведения) и ще гарантира, че определянето и планирането на всички нови или значителни промени в процесите, при които се събират или обработват лични данни, ще бъдат обект на надлежно отчитане на въпросите, свързани с поверителността, включително завършването на една или повече оценки на въздействието върху защитата на данните.

Оценката на въздействието върху защита на данните ще включва:

 • Да се вземе предвид как ще се обработват личните данни и за какви цели

 • Оценка дали предложената обработка на лични данни е необходима и пропорционална на целта (целите)

 • Оценка на рисковете за физическите лица при обработката на личните данни

 • Какви контролни механизми са необходими за справяне с установените рискове и за доказване на спазването на законодателството

Използването на техники като минимизиране на данните и псевдонимизиране ще се обсъжда, когато е приложимо и подходящо.

2.7. Договори, засягащи обработка на лични данни

БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД ще гарантира, че всички свързани взаимоотношения, обхващащи обработката на лични данни, подлежат на документиран договор, който включва конкретната информация и условия, изисквани от GDPR.

2.8. Международен трансфер на лични данни

БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД ще извършва трансфер на лични данни към други държави, включително такива извън Европейския съюз за изпълнение на договорните задължения по отношение субекта на лични данни.

2.9. Длъжностно лице по защита на данни

Съгласно GDPR, ако дадена организация е публичен орган, ако извършва мащабен мониторинг или обработва особено чувствителни типове данни в голям мащаб, се изисква определена роля на Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД). ДЛЗД се изисква да притежава подходящо ниво на знания и може да бъде или вътрешен ресурс, или да се възложи на външен подходящ доставчик на услуги.

На базата на тези критерии, „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД няма назначено Длъжностно лице по защита на данните.

2.10. Уведомление за нарушение

Политиката на „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД прилага принципите за справедливост и пропорционалност, когато разглежда действията, които трябва да се предприемат, за да се информират засегнатите страни относно нарушения на лични данни. В съответствие с GDPR, когато е известно, че е налице нарушение, което може да доведе до риск за правата и свободите на физическите лица, съответният надзорен орган ще бъде информиран в рамките на 72 часа. Това ще бъде управлявано в съответствие с нашата Процедура за реагиране при инциденти със сигурността на информацията (РЗЛД-ДОК-09-1), която определя общия процес на работа с инциденти, свързани със сигурността на информацията.

  1. Адресиране на съответствието с GDPR

Следните действия са предприети, за да се осигури, че „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД отговаря по всяко време на принципа за отчетност на GDPR:

 • Правната основа за обработването на лични данни е ясна и недвусмислена,

 • Целият персонал, ангажиран с обработването на лични данни, разбира своите отговорности за спазването на добрите практики за защита на данните,

 • Обучението по защита на данните е предоставено на целия персонал

 • Правилата за съгласие се спазват,

 • Субектите на данни могат да упражнят своите права по отношение на личните данни и запитванията им се обработват ефективно,

 • Провеждат се редовни прегледи на процедурите, регламентиращи обработката на лични данни ,

 • Поверителността се прилага за всички нововъведения в процесите и дейностите ,

 • Записва се следната информация за обработващите дейности:

  • Име на организацията и съответните детайли

  • Цел на обработката на лични данни

  • Категории лица и обработени лични данни

  • Категории получатели на лични данни

  • Срокове за запазване на личните данни

  • Съществуващ технически и организационен контрол

Тези действия се преглеждат редовно като част от процеса на управление, свързан със защитата на данните.

Използване на вашата информация

 1. Ние обработваме и съхраняваме личните ви данни, които сте ни предоставили, в съответствие с изискванията на Регламента.

 2. Информацията, която събираме и съхраняваме, се използва единствено за предоставяне на услуги към вас и/или за изпълнение на договорните ни задължения с вас.

Предоставяне на вашата информация

 1. Ако не желаете вашите данни да се използват от нас, вие ще имате възможност да оттеглите съгласието си като се свържете с нас директно на посочения адрес, телефон, имейл.

 2. Ние ви информиране, че ние не предоставяме идентифициращи лични данни на трети страни,освен при изпълнение на законово разпореждане на компетентен орган или за изпълнение на сключен със субекта на лични данни договор.

Контрол на използването на вашите данни

 1. Ако сте дали съгласие за използване на личните ви данни за конкретни цели, може да оттеглите съгласието си или да го коригирате по всяко време. Ако не желаете да използваме вашите данни или искате да коригирате съгласието, което сте ни предоставили, може да се свържете с нас на посочените контакти.

Къде съхраняваме и трансферираме данните ви

 1. Информацията, която предоставяте се съхранява единствено на нашите сървъри и само за целите на сключените договори с нас.

 2. Във всички други случаи ние ще обработваме, разкриваме или споделяме вашите лични данни, единствено ако е изискуемо по закон или когато се изисква с цел да се съобразим и да спазим законови и правни изисквания.

 3. Вие имате право да се откажете от съхранението на личните ви данни по всяко време, като се свържете с нас на посочените контакти.

Сигурност

 1. Предаването на информация по интернет или имейл не е сигурно. Въпреки, че предприемаме най-доброто, за да защитим вашите лични данни, ние не може да гарантираме сигурността на данните, докато се предават от вас към „уеб сайта“; всякаква такава трансмисия е ваш риск. След като получим вашата информация, ние ще прилагаме стриктни процедури и протоколи за нейната защита.

Вашите права

 1. Регламента за защита на личните данни ви дава право на достъп до личните ви данни, които има при нас. Вие като потребител с регистрация можете променяте/актуализирате вашите лични данни.

 2. Вие имате право на корекция на съгласията, лимитиране на обхвата на съгласията, прекратяване на обработването, заличаване на личните данни (в рамките на законоустановеното). За упражняване на правата си, моля да се свържете с нас.

Промени в Политиката

 1. Ние може периодично да актуализираме политиката, поради което ви окуражаваме периодично да я преглеждате, за да установявате как защитаваме вашите лични данни.

При всякакви въпроси, коментари или искания относно Политиката за поверителност, може да се свържете с нас на адрес: гр. Пловдив, ул. Карловска 34 А, тел: 0883469898, email:sales@beetravel.bg

                                                                                                                   Тези правила са одобрени от управителя на „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО

Регламентът за защита на личните данни на Европейския Съюз влиза в сила на 25 май 2018 година и е приложим за всички организации, които събират и обработват лични данни на граждани или резиденти на Европейския Съюз.

БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД осъзнава нуждата от привеждане в съответствие с Регламент № 679/2016 и осигуряването на ефективни мерки за защита на личните данни на нашите служители, клиенти, доставчици и партньори, и други заинтересовани страни.

Ангажираността по отношение на сигурността на личните данни е поета от „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД и ще се демонстрира чрез съответните политики и осигуряването на нужните ресурси за установяване и развитие на ефективна защита на личните данни и контроли по информационна сигурност.

Като част от процеса по посрещане на задълженията ни спрямо изискванията на Регламента сме разработили детайлна система за защита на личните данни.

Актуална Политика за защита на данните е налична на хартиен носител и в електронен формат и ще се комуникира в офиса и с всички заинтересовани страни.

Ще осигурим също систематичен преглед на изпълнението на системата, за да гарантираме постигането на целите, идентифициране и отстраняване на проблеми.

БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД ще обучи и окуражава всички служители и заинтересовани страни да гарантират своя ангажимент за спазване на изискванията на системата ни за защита на личните данни по всяко време и във всички процеси на организацията.

Потърсете

Вашата мечтана почивка!