string(20) "phys_archive_single_"

ОБЩИ УСЛОВИЯ  КЪМ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ ОТ „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД, гр. ПЛОВДИВ

Тези общи условия уреждат условията и реда за предоставяне на ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ във връзка с осъществяване на пътувания или ваканции, организирани, предлагани и продавани от туроператора „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД, гр. ПЛОВДИВ или избран от него туристически агент.

За целите на този договор следва да се има предвид следното:

ТУРОПЕРАТОР е лице, е лице, регистрирано по реда на Закона за туризма/ЗТ/ и вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за упражняване на туроператорска дейност, което изготвя туристически пакети и ги продава или предлага за продажба пряко или чрез посредничеството на друг търговец, или съвместно с друг търговец, или което предава данните на пътуващия на друг търговец в съответствие с § 1, т. 67, буква „б“, подбуква „дд“ от допълнителните разпоредби..

ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ е организирането на туристически пакети, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.

ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ е лице, регистрирано по реда на този закон и вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за осъществяване на туристическа агентска дейност, различно от туроператор, което продава или предлага за продажба туристически пакети, изготвени от туроператор.

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ е извършването на посредничество при продажби на туристически пакети на крайни потребители, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз, резервационни, визови и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ е комбинация най-малко от два различни вида туристически услуги за целите на едно и също пътуване или ваканция, които се предоставят за срок по – дълъг от 24 часа или включват настаняване за пренощуване.

ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ са такива по:

а) превоз на пътници

б) настаняване, което не е неделима част от превоза на пътници и не е за жилищни нужди,

в) отдаване под наем на автомобили по смисъла на § 6, т. 12, букви „а“ и „в“ от ДР на Закона за движението по пътищата, на други моторни превозни средства по смисъла на ДР на Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета  или на мотоциклети, за които се изисква свидетелство за управление, валидно за категория А съгласно чл. 150а, ал. 2, т. 4 от Закона за движението по пътищата,

г) всяка друга туристическа услуга, която не е неразделна част от туристическа услуга по смисъла на букви „А“, „Б“ или „В“.

ТУРИСТИЧЕСКИ ВАУЧЕР е документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и туриста в качеството на пътуващ във връзка с договор за туристически пакет или на продажбата на основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуга/и.

ОСНОВНИ КЛАУЗИ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ са: цената начинът на плащане, датата на тръгване и пристигане, продължителността на престоя, маршрутът на пътуването, видът на използвания транспорт, местоположението, видът и категорията на местата за настаняване, условията за изменение и прекратяване на договора и отговорността на всяка от страните.

Основните клаузи се уговорят между ТУРОПЕРТОРА  от една страна и потребителя на туристическите услуги от друга в сключения от тях  съобразно изискванията на чл.84 от ЗТ индивидуален договор за предоставяне на туристически пакет. С индивидуалния договор страните могат да се уговорят за нещо различно от предвиденото в общите условия, както и да индивидуализират приетите от туроператора специфичните изисквания на пътуващия турист във връзка с изпълнението на туристическия пакет. В тези случаи отношенията между съконтрагентите се уреждат съобразно постигнатите индивидуални договорености.

 Настоящите общи условия са задължителни за насрещната страна и стават неразделна част от подписания между страните индивидуален договор за предоставяне на туристически пакет от момента на получаването им, което се удостоверява с подпис на потребителя на туристическа услуга върху екземпляра от същите.

 

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПАКЕТИ И РЕДА ЗА ЗАПАЗВАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА СЪЩИТЕ ОТ СТРАНА НА ТУРИСТА ПОТРЕБИТЕЛ.

 

 1. Актуална информация за предлаганите от туроператора пакети се получава в офиса на същия в писмена форма или на брошура или в този на действащия от негово име туристически агент.

1.1      Такава, може да бъде получена и от интернет страницата на туроператора или съответния туристически агент.

1.2    Информацията в зависимост от предназначението на туристическия пакет съдържа данни за:

–    Вида на включените в пътуването/ваканцията/ основни и допълнителни туристически услуги и техните основни характеристики,

–  началната и крайната дата на пътуването/ваканцията/,

–  началния, крайния пункт и маршрута на пътуването, вкл. и периода на престой,

–  броя на нощувките, включени в туристическия пакет,

–  мястото за настаняване, неговото местонахождение, категорията или степента на удобство и основните му характеристики за всяка нощувка, ако има разлика в категорията на местата за настаняване,

–  предвидените хранения,

–  посещенията, екскурзията/ите или други услуги включени в общата цена на пакета,

– цената и начина на плащане, посочена и в български левове ако същата е определена в друга валута, която включва всички такси, плащания и други допълнителни разходи,

– в случаите, при които тези разходи не могат да се изчислят в разумна степен преди сключването на договора в информацията се посочва вида на допълнителните разходи, които може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия,

–    размера на паричната сума или процента от цената, който трябва да бъде преведен по сметка на туроператора при сключване на индивидуалния договор, срока и начина за изплащане на остатъка от същата,

–    минималния брой участници, когато такъв е необходим за осъществяване на пътуването/ваканцията/ и краен срок за прекратяване на договора и уведомяване на потребителя преди започване на изпълнението на туристическия пакет, когато този брой не е набран,

–    общи данни за паспортния и визовия режим, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването, ако същото е извън страната,

–    ако пътуването/ваканцията/ е извън страната в информацията се посочва и наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста“  по чл. 72, ал. 1 от ЗТ,

–    вида на използваните транспортни средства ако пакета предлага транспортна услуга,

–    наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка по чл. 97, ал. 1 от ЗТ,

–    възможността и условията за сключване на допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на потребителя и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт.

 1. Резервациите за предлаганите от туроператора пакети при получаване на информацията за същите в офиса му или в офисите на туристическите агенти действащи от негово име и за негова сметка се извършва лично от съответния турист/потребител/.
  • Такава може да бъде извършена и по е-мейл на база, съдържащата се информация в сайта на оператора. В тези случаи, следва да се има предвид, че актуалната информация за съдържанието на предлаганото туристическо пътуване е тази получена в офиса на туроператора или действащите от негово има туристически агенти.
 2. При резервация на предлагания туристически пакет от страна на туриста в офиса на туроператора или туристическия агент му се връчва срещу подпис препис от настоящите общи условия и стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети съгласно Приложение № 2 към чл. 82, ал.1 от ЗТ, с което се приема, че туристът е получил пълен обем информация съгласно изискваната на чл. 82 от ЗТ.

3.1. При резервация по е-мейл, туроператотрът /туристическият агент/ при получаване на пощата си на изявлението за резервация изпращат на туриста на неговата електронна поща препис от настоящите общи условия и стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети съгласно Приложение № 2 към чл. 82, ал.1 от ЗТ, с което се приема, че туристът е получил пълен обем информация съгласно изискваната на чл. 82 от ЗТ.

 1. Извършването на резервация за предлагания туристически пакет по описаните по- горе начини се приравнява на сключен между туроператора и туриста Предварителен договор за  предоставяне на туристически пакет.
 2. Сключването на окончателен договор за предоставяне на туристически обичайно следва да се извърши от потребителя в офиса на туроператора или оторизирания туристически агент в 2 /двудневен срок/ от извършване на резервацията. Ако, в този срок туристът потребител не посети офиса и не сключи окончателен договор, туроператорът се освобождава от задължението за сключване на договор и не е обвързан от първоначално приетата от туриста информация за съответното пътуване.

5.1. При невъзможност да се посети офисът на туроператора или оторизирания туристически агент в този срок, туристът изпраща искане в рамките на същия, предлаганият индивидуален договор за предоставяне на туристически пакет съобразен с условията по направената резервация да му се изпрати на електронтата поща. В двудневен срок от изпращането му той следва да изрази съгласието за сключване на договора при посочените в нето условия на електронната поща на туроператора или оторизирания туристически агент. От момента на получаване на потвърждението на пощата на туроператора или оторизирания туристически агент и изпълнение на изискванията по т. 6 от ОУ договорът се счита за сключен.

5.1.1. При непотвърждаване в срок, туроператорът или оторизирания туристически агент се освобождават от задължението за сключване на договор и не са обвързани от първоначално приетата от туриста информация за съответното пътуване.

 1. При сключване на договора за предоставяне на туристически пакет туристът е длъжен заплати 30 /тридесет/ процента от общата цена на същия, като останалите 70 /седемдесет/ процента при липса на друга уговорка в индивидуалния договор следва да се заплатят в  едномесечен срок преди започване на пътуването.
 2. Ако, предлаганият пакет е по промоционални програми, при подписване на договора, ако в него не е уговорено друго се заплаща пълната му цена.
 3. Туристът може да претендира по отношение на туроператора, за изпълнение на задълженията му във връзка с предлаганият туристически пакет само след плащане на цялата сума дължима за същия.
 4. Едва тогава се издава и туристически ваучер за настаняване на туриста.
 5. Съпроводителни документи към пътуването се явяват пътните билети, туристическите ваучери, застрахователната полица, препоръките за правилата на поведение и лична безопасност по време на извършването на туристическото пътуване. Съпроводителните документи, оформени по установения ред, туристът може да получи след предварителна договорка в офис на туроператора или от негов представител непосредствено преди пътуване.
 6. В сключения индивидуален договор с туриста винаги се посочва наименование, адрес, телефонен номер, адрес на електронната поща и когато е приложимо, номер на факса на местния представител на туроператора, на звено за контакт или на друга служба, които да позволят на пътуващия да осъществи бърза връзка и ефикасна комуникация с туроператора, да търси съдействие при затруднение или да подаде оплакване във връзка с установено несъответствие в хода на изпълнението на туристическия пакет.
  • При невъзможност това да стане към момента на сключван на договора , туроператорът е длъжен не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването да предостави същата на туриста в писмен вид срещу подпис, или да му е изпрати на електронната поща. В тези случаи тя се счита за неразделна част от първоначално сключения договор за предоставяне на туристически пакет.
 7. Когато договорът е сключен, чрез туристически агент той предоставя на туриста информацията дължима по Закона за туризма, включително друга такава, предвидена в законодателството ни. За информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламации, по повод и/или във връзка с пътуването, туристите се обръщат на първо място към турагента и само при невъзможност за разрешаването им към туроператора.
 8. Страните след сключване на договора за туристически пакет могат да изменят същия чрез сключване на допълнително писмено споразумение, а при невъзможност чрез размяна на кореспонденция чрез електронната поща.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА.

 1. Туроператорът е длъжен да осигури получаването от страна на туриста на включените в пътуването туристически услуги.
 2. В случаите, когато туристическото пътуване е извън пределите на Република България, туроператорът не гарантира получаването на виза, а поема само задължението да осигури необходимите формуляри и внесе съответните документи пред компетентните органи и служби. Той следва да уведоми и туриста за необходимостта от интервю. Отговорността за редовността и точното оформление на задгранични паспорт по време на пътуването е на туриста.
 3. При пътуване извън пределите на Република България, туроператорът извършва медицинско застраховане на туриста, което е валидно за времето на пребиваване в чужбина за периода, посочен в договора. Разходите за застраховането са включени в цената на пътуването, освен ако не е уговорено друго при сключване на индивидуалния договор с туриста.

3.1    Туроператорът е длъжен да предостави на туриста възможност да се запознае със застрахователната полица. Отговорността за предоставените медицински услуги се поема изцяло от застрахователната компания.  По желание на Туриста и срещу допълнително заплащане може да се сключи застрахователен договор на по-високо ниво.Оригиналната полица се предоставя на туриста най- късно в датата на пътуването.

3.2.   Ако, туристическото пътуване е групово, туроператорът може да направи обща застраховка за всички.

3.3 Медицинско застраховане не се предлага или не се извършва ако туристът представи пред туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване. В тези случаи туристът следва да предтави коипе от тази полица на туроператора за прилагане към договора да предоставяне на туристиески пакет.

 1. Туроператорът определя цените и всички останали условия на продаваните туристически пакети.

4.1.   Туроператорът може да УВЕЛИЧИ цената на пътуването, ако след подписване на договора и 20 дни преди започване на пътуването е :

–       увеличена цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия,

–       увеличен размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища или

 1. са увеличени обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.

4.2   При увеличаване на цената той е длъжен да уведоми писмено или по електронната поща туриста в двудневен  срок от настъпване на промените в т. 4.1.

4.3.   Туроператорът може едностранно да намалява цената на пътуването. Ако същата към момента на намаляването е била платена изцяло, се дължи връщане на надвнесената сума.

4.4.   Туроператорът може да променя по всяко време сроковете и програмата на туристическото пътуване с оглед обезпечаване безопасността на туристите.

 1. При пътуване съдържащо в себе си и предоставяне на транспортна услуга представител на туроператора, извършва настаняването в превозното средство, по реда на записването. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на Туриста и други подобни.

5.1. Туроператорът може да откаже качване в автобуса на туристи, злоупотребили с алкохол или употребили наркотични вещества. В тези случаи, договорът се счита развален поради неизпълнение на същия от страна на туриста и не се дължи връщане на платената цена.

 1. Туроператорът носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.

6.1. Във връзка със същата, туристът следва да уведоми без необосновано забавяне туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет.

 1. Ако някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристическия пакет, туроператорът е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато:

– това не е възможно, или

– е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.

7.1. Когато туроператорът не отстрани несъответствието и описаните в предходната точка предпоставки за неотстраняване не са налице то той по искане на туриста дължи намаляване на цената за времето на несъответствието. Същата не се намалява ако несъответствието е следствие от поведението на туриста.

 1. При невъзможност значителна част от туристическите услуги да се изпълнят съгласно предвиденото в договора за туристически пакет, туроператорът предлага на пътуващия, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, други подходящи туристически услуги по възможност със същото или с по-високо качество в сравнение с тези, посочени в договора, за да продължи изпълнението на договора за туристическия пакет, включително когато връщането на пътуващия до началния пункт на пътуването не е предоставено, както е договорено.

8.1. Ако предложените от туроператора други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора водят до промяна в туристическия пакет в пакет с по-ниско качество от предвиденото в договора, туроператорът предлага на пътуващия подходящо намаление на цената.

8.3. За съдържанието на предлаганите в замяна туристически услуги, туристът се уведомява по електронната му поща посочена в сключения индивидуален договор и изразява становището си по отношение на същите по същия начин. С приемането им договорът се счита измемен.

 1. При упражняване от страна на туриста на правата предвидени в чл. 90, ал. 10 и 11 от ЗТ и ако договорът за туристически пакет включва и превоз на пътници, туроператорът е длъжен да осигури връщането на туриста до началния пункт на пътуването с равностоен вид транспорт без необосновано забавяне и без допълнителни разходи за него.
 2. Ако поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на туриста така, както е предвидено в договора за туристически пакет, туроператорът поема разходите за настаняването на пътуващия по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от три нощувки.

10.1. Ако в друг нормативен акт в областта на правата на пътниците са предвидени по-големи срокове по отношение на съответните транспортни средства за връщането на пътуващия, се прилагат тези срокове.

10.2. Ограничаването на горните срокове не се прилага по отношение на лица с ограничена подвижност съгласно определението в чл. 2, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, както и по отношение на придружаващите ги лица, бременните жени, непълнолетните лица без придружител, както и на лицата, нуждаещи се от специална медицинска помощ, при условие че туроператорът е бил уведомен за техните специфични нужди най-малко 48 часа преди започването на изпълнението на договора за туристически пакет.

10.3. Туроператорът не може да се позовава на непреодолими и извънредни обстоятелства, за да ограничи отговорността си предвидена в т. 10, ако доставчикът на услуги за превоз не може да се позове на такива обстоятелства в съответствие с приложимото законодателство на Европейския съюз.

 1. Туроператорът не носи отговорност пред туриста ако има отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от туроператора, а именно:

–       забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, непреодолима сила /природни бедствия, стачки и др./.

–       при отказ или прекъсване на пътуването от страна на туриста по  лични причини,

–       загуба, повреда или кражба на багаж по време на пътуването,

–       отказ на упълномощените органи да издадат виза на туриста,

–       недопускане от страната на съответните митнически и гранични служби на туриста да излезе или да влезе в страната на пътуването поради липсата на надлежно оформени документи или извършени правонарушения,

–       недопускане от страна на съответните български митнически и гранични служби туриста да напусне страната поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения в пределите на България.

 1. Туроператорът може право да прекрати едностранно договора за туристически пакет като възстанови на пътуващия всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:

– набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от:

– 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни,

– 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни,

– 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни.

– туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства, за което следва да уведоми пътуващия без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

12.1. Дължимите суми се възстановяват на пътуващия без необосновано забавяне, но не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет.

 1. Туроператорът е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ турист, включително в случаите по чл. 90, ал. 13 от ЗТ/т. 10 от ОУ/, като:

– осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ,

– окаже съдействие на туриста да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.

13.1. Ако затруднението е причинено умишлено или поради небрежност от самия турист, туроператорът има право да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие равняваща се на действителните разходи, направени от туроператора за оказване на съдействие на пътуващия.

 

ІІІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТА.

 

 1. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на туроператора като представи необходимите документи, за осъществяването на пътуването.
 2. Туристът е длъжен лично да се запознае с валутно-митническия режим и условията за напускане или влизане в Република България.
 3. Туристът има право до 7 /седем/ дни преди началото на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като незабавно уведоми писмено или по електронната поща за това туроператора или туристическия агент.

3.1    Потребителят, който прехвърля своите права и задължения и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред туроператора или туристическия агент за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

3.2. Прехвърлянето поражда действие по отношение на туроператора и третото лице от момента, в който последното не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването изрази писмено съгласие за встъпване в правата и задълженията на първоначалната страна по договора за предоставяне на туристически пакет и ако са платени всички възникнали допълнителни разноски породени от прехвърлянето, както и цялата цена на пакета.

 1. Подписването на договора от страна на туриста е и израз на съгласие, че преди сключването на договора, туроператорът му е предоставил пълна информация за паспортния и визовия режим за страната/ите, в която/които ще пребивава, както и че са му дадени препоръки за правилата на поведение и лична безопасност по време извършване на пътуването.
 2. При промяна в цената на пътуването от страна на туроператора на база предпоставките посочени в раздел ІІ, чл. 4 и подточките към него от общите условия с повече от 8 %, респ. при наложителна промяна на някоя от съществените характеристики на туристическите услуги включени в пакета или невъзможност за изпълнение на някое от специфичните изисквания по чл. 84, ал.1, т.1 от ЗТ туристът има право:

5.1.   да приеме промяната в срок от 3/ три / дни, след като бъде информиран за нея и заплати дължимата сума при промяна свързана с цената.

5.2.   да не приеме промяната в общата цена или другите такива и да се откаже от туристическото пътуване в срок от 3 / три / дни след като бъде информиран. Отказът се приравнява на прекратяване на договора.

5.3.   в случай на отказ от пътуването туристът има право:

–       да приеме, ако туроператорът му предложи друго пътуване от същото качество,

–       да приеме, ако му е предложено друго туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като разликата му бъде възстановена от туроператора,

–       да получи обратно в срок от 14/ четиринадесет / дни след писмения отказ цялата сума платена на туроператора, без да дължи неустойка.

5.4. Информацията за промяната в цената се изпраща от туроператора на туриста по електронната поща или му се връчва лично в офиса в писмен вид.

 1. Ако за времето от сключване на договора до започване изпълнението на туристическия пакет е настъпил намаляване на разходите определящи цената на туристическия пакет посочени в чл. 4.1. от Общите условия то туристът има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на същите.

6.1. Той упражнява това свое право чрез отправяне на уведомление до туроператора в двудневен  срок от настъпване на промените.

6.2.   При намаление на това основание туроператорът има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на пътуващия.

 1. 7. Туристът отговаря лично за редовността, валидността и точното оформление на своя документ за самоличност по време на пътуването.
 2. 8. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на туроператора, като представи необходимите документи за осъществяването на туристическото пътуване.
 3. 9. Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Република България.
 4. 10. Туристът е длъжен да заплати стойността на пътуването в уговорените срокове.
 5. 11. Туристът сам заплаща допълнителните услуги, невлизащи в стойността на туровете.
 6. Туристът има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, при което той дължи на туроператора подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора определена в зависимост от момента на това едностранно прекратяване на същия.
 7. Туристът може да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.

13.1. При прекратяване на договора за туристически пакет на посоченото в т. 13 основание, туристът има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет, но няма право на допълнително обезщетение.

 1. При несъответствие установено в хода на изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет туристът е длъжен без необосновано забавяне да уведоми писмено или устно представител на туроператора или такъв на посочения във вачура негов конрагент по изпълнение на конкретната услуга и да иска отстраняването му в разумен срок.
 2. Ако туроператорът не отстрани несъответствието в рамките на разумния срок срок, определен от пътуващия, последният може сам да направи това и да поиска от туроператора възстановяване на направените разходи във връзка със същото.
 3. Когато туроператорът откаже да отстрани несъответствието или в случаите, когато е необходимо отстраняването на несъответствието да стане незабавно, пътуващият не е длъжен да определя срок на туроператора за неговото отстраняване.
 4. Туристът има право да откаже предложените от туроператора други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора само когато те не са сравними с предвиденото в договора за туристически пакет или когато предложеното намаление на цената не е подходящо.
 5. Когато несъответствието между договорените и действително предоставените услуги нарушава значително изпълнението на договора и туроператорът не отстрани несъответствието в разумен срок, определен от пътуващия, последният може да прекрати договора за туристически пакет, без да дължи разходи за прекратяване на договора, и да поиска намаление на цената и/или обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.
 6. Когато не е възможно да се предложат други туристически услуги за продължаване на договора или когато пътуващият отхвърли предложените от туроператора услуги по ал. 9, пътуващият има право на намаляване на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди в съответствие с чл. 91, без да се прекратява договорът за туристическия пакет.

 

 1. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН ЗА РАЗПЛАЩАНИЯ

 

 1. Разплащанията за предоставяните по силата на договор туристически пакети се извършват от туриста в левове. Размерът на дължимата сума при пакети с цена определена в евро или щатски долари се определя на база официалния курс на Българска народна банка към деня на плащането.

1.1.   Плащането се извършва в брой в офиса на туроператора или на действащия от негово име туристически агент срещу получаване на документ удостоверяващ същото или по банков път по сметка на туроператора/агента.

 1. Плащането може да се извърши изцяло при подписване на договора, срещу което на туриста се издава туристически ваучер.

2.1.   В договора може да се уговори и разсрочено плащане, като първоначално дължимата част от общата цена на туристическото пътуване се равнява на 30 /тридесет/ % от същата.

2.2.   Доплащане до пълния размер на цената на туристическото пътуване, ако не е уговорено друго в договора, сключен с туриста, се извършва не по-късно от 30 /тридесет/ дни преди започване на пътуването, срещу което се издава туристически ваучер.

 1. При извършване на ранно записване за предлагания туристически пакет на промоционални условия следва да се извърши плащане на същия в размер на 100 /сто/ % още при сключване на договора или по начин определен в съответното промоционално предложение.
 2. Промяна в цената на предлагания пакет се извършва при условията посочени в раздел ІІ, чл. 4.1 от настоящите общи условия, респ. тези посочени в раздел ІІІ, чл. 6, както следва:

–       при промяна в стойността на транспортните разходи, вкл. и горивото, цената се увеличава/намалява/ със стойността, с която се е увеличил/намалил/ компонента, довел до изменението.

–       при промяна размера на такси дължими във връзка с ползването на услуги включени в туристическото пътуване цената се увеличава/намалява/ със стойността довела до промяна на таксата, респ. общата цена на пътуването.

–       при промяна размера на обменния валутен курс, съобразно който е определена общата цена на пътуването, промяната на същата се равнява на стойността на увеличение/намаление/ на същия.

4.1.   В случаите на увеличение на цената с повече от 8/осем/ %,  туристът има правата, посочени в раздел ІІІ, чл. 5 от настоящите общи условия.

4.2.   При промяна на цената с размер по- малък от 8/осем/ % от общата стойност на пътуването, туристът дължи заплащане на същата до започване на самото пътуване.

4.3    Ако не стори това, договорът следва да се счита за прекратен, а туроператорът не дължи връщане на платената до момента сума.

 

VІ.   НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

 1. Всяка от страните по договора за предоставяне на туристически пакет отговаря за виновното неизпълнение на поетите по него задължения и дължи обезщетение на изправната страна за имуществените и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на същите.

1.1.   Туристът няма право на обезщетение за претърпени вреди, когато туроператорът докаже, че неизпълнението /липсата на съответствие между получената и договорена с договора туристическа услуга/ се дължи на:

– пътуващия турист,

– трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора за туристически пакет туристически услуги, и не може да се предвиди или да се предотврати;

– непреодолими и извънредни обстоятелства.

 1. Във връзка с така споменатата отговорност следва да се има предвид, че часовете, свързани с пътувания и различни други мероприятия, са ориентировъчни и в зависимост от разстоянията и ситуацията са възможни промени, за които туристите се уведомяват своевременно.
 2. Туроператорът не носи отговорност при промяна, касаеща летището за излитане, времето на полета, типа самолет, които са извършени от авиокомпанията, респ. аналогични промени при използване на друг тип транспорт при извършване на пътуването.
 3. Туроператорът не отговаря, когато от страна на туриста/ите са нарушени на правилата на пътуване, регистрация или превоз на багажа, увреждане имуществото на превозвача, нарушаване на правилата за престой в хотела/ ите и несъобразяване със законодателството в страните посещавани по време на пътуването вкл. обичаите, традициите, религиозните вярвания. В тези случаи отговорността е на съответния турист- нарушител и той дължи заплащане на евентуално дължими в следствие на поведението му санкции в пълния им размер.
 4. Туроператорът не отговаря и когато по причини на:
 • отсъствие на необходимите документи или тяхното неправилно оформяне
 • нарушения на законодателството, традициите и обичаите, включително причиняването безпокойство на останалите хора
 • състояние на алкохолно опиянение, употреба на наркотици или нарушението на други правила и разпоредби, свързани с общественото поведение
 • други, свързани с акт, действие или бездействие, на компетентни или оторизирани лица или органи в съответната държава
 • на туриста по решение на властите или други отговорни лица е отказано напускането или влизането в някоя от страните, предвидени за посещение по време на пътуването, а също възможността за превоз или престой в резервиран хотел.
 1. В този случай стойността на туристическата услуга на туриста не се връща, като последният заплаща всички допълнителни разходи, възникнали по причина на неговото незаконосъобразно и/или неморално /неетично/ поведение.
 2. В случай, че туристът не се яви в часа и мястото за начало на туристическото пътуване или прекрати по свое желание пътуването непосредствено преди започването му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай клиентът сам урежда заминаването и/или завръщането си.
 3. Туроператорът не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на мероприятието /напр.: непотвърдени резервации за полети и хотели/ ако по желание на туриста са променени първоначалните условия на пътуването /маршрут, времетраене, часове на полети, дати на пътуване и т.н./ в границата от 30 /тридесет / дни преди датата на заминаване.
 4. Туроператорът не носи отговорност за промяна в датата на отпътуване в следствие закъснение при издаване на виза или за промяна в маршрута вследствие отказ при издаване на виза за някоя от страните на пътуването.
 5. Туроператорът не отговаря за багажа на туриста (изчезване, загубване, повреждане и т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които туристът е могъл, но не се е възползвал.
 6. Туроператорът не носи отговорност и не обезщетява вреди за събития, които са следствие свободния избор на туристите за прекарване на времето си /екскурзии, посещения на музеи, забележителности и т.н./.
 7. Отговорността на туроператора е свързана със списъка от услуги включени в туристическия пакет. При непредоставяне на услуги или съществено изменение на техните условия се дължи връщане на стойността на същите.
 8. При възникване на извънредни ситуации туристът е длъжен да се придържа към поведение и извършването на действия и/или бездействия, така че да бъдат направени минимални разходи, свързани с престой или пътуване до мястото на започване на туристическото пътуване.
 9. Сумата, изплащана от туроператора за обезщетяване на вреди, причинени на туриста в следствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора, не може да превишава трикратната стойност на туристическия пакет. Ако има международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България, ограничаваща отговорността на контрагентите на турооператора вкл. и относно размера на дължимото обезщетение, то тези ограничения се прилагат и за отговорността на туроператора.
 10. При отказ на туриста от туристическото пътуване преди неговото започване, договорът, сключен с туроператора, се счита прекратен. Ако причините за отказа са различни от тези, свързани с виновно неизпълнение на поети от туроператора задължения, то:

15.1. При отказ от пътуване в чужбина:

–    до 60 /шестдесет/ дни преди датата на отпътуване не се дължи неустойка/ такса/ от туриста.

–    от 59 /петдесет и девет/ до 30 /тридесет/ дни преди датата на отпътуване от туриста се дължи неустойка/такса/ в размер на 30/тридесет/  % от общата цена на пътуването.

–    от 29 /двадесет и девет/  до 20 /двадесет/ дни преди датата на отпътуване от туриста се дължи неустойка/такса/ в размер на 50 /петдесет/ % от общата цена на пътуването.

–    от 19 /деветнадесет/  до 14 /четиринадесет/ дни преди датата на отпътуване от туриста се дължи неустойка/такса/ в размер на 80 /осемдесет/ % от общата цена на пътуването.

–    по-малко от 14 /четиринадесет/ дни преди датата на отпътуване от туриста се дължи неустойка/такса/ в размер на 100 /сто/ % от общата цена на пътуването.

15.2     При пътуване в страната:

–    до 20 /двадесет/ дни преди датата на отпътуване от туриста не се дължи неустойка/такса/.

–    от 19 /деветнадесет/ до 14 /четиринадесет/ дни преди датата на отпътуване от туриста се дължи неустойка/такса/ в размер на 30/тридесет/  % от общата цена на пътуването.

–    от 13 /тринадесет/  до 7 /седем/ дни преди датата на отпътуване от туриста се дължи неустойка/такса/ в размер на 50 /петдесет/ % от общата цена на пътуването.

–    от 6 /шест/  до 3 /три/ дни преди датата на отпътуване се от туриста дължи неустойка/такса/ в размер на 80 /осемдесет/ % от общата цена на пътуването.

–    по-малко от 3 /три/ дни преди датата на отпътуване се от туриста дължи неустойка/такса/ в размер на 100 /сто/ % от общата цена на пътуването.

15.4.         Ако хотелът, в който се извършва услугата „настаняване” е с анулационни условия,  различни от описаните, туристът следва да бъде информиран от туроператора при подписване на индивидуалния договор.

 1. Неплащането в срок на пълната или разсрочена стойност на избраното туристическо пътуване се счита за отказ на туриста от пътуването, води до прекратяване на договора и настъпване на описаните в предходната разпоредба последици.
 2. Когато пътуването, от което туристът се отказва е свързано с издаването на визи или други разрешителни документи и към момента на отказа визата е предоставена то стойността на услугата по издаване на визата не подлежи на връщане и не участва при определяне на подлежащите на връщане, респ. задържане суми посочени в раздел VІ, 15 от тези общи условия.
 3. Непреодолими и извънредни обстоятелства са обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се позовава на тях, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване.
 4. При настъпване на някое от тези обстоятелства, сроковете за изпълнение на задълженията на туроператора по договора не текат.
 5. Настъпване на обстоятелствата посочени в раздел VІ, т. 18 и тяхната продължителност се удостоверява с документи издавани от компетентните органи в съответната Държава.

 

VІІ. РЕКЛАМАЦИИ

 

 1. В случай на установено по време на туристическото пътуване несъответствие между договорена и реално предоставена туристическа услуга, включена в пътуването, туристът следва да се възползва от правата си предвидени в раздел ІІІ от настоящите общи условия, а за туроператора възникват задълженията предвидени в раздел ІІ.
 2. Всички несъответствия трябва да бъдат констатирани на мястото, където е станало произшествието, чрез Констативен протокол. В него се отразява оплакването на туриста и фактическите констатации във връзка със същото. Той се подписва от представител на туроператора ако има такъв, администрацията на контрагента на туроператора предоставящ туристическата услуга и самия турист. При необходимост несъответствието може да се установи и от други лица оправомощени според законодателството в съответната Държава да удостоверят съответните факти и обстоятелства.
 3. Рекламацията на туриста във връзка с несъответствията между уговорената и предоставената туристическа услуга се извършва в офиса на туроператора в срок предвиден в Закона за защита на потребителите, който започва да тече от момента на завършване на пътуването.
 4. Рекламацията се извършва в писмен вид, с прилагането на съответни доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, а също други, имащи отношение към случая документи. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнато лице, включително при договор в полза на трето лице. Туроператорът може да изисква допълнителни писмени или други видове доказателства, включително обяснения на засегнатите лица, свързани със съответния казус. Туроператорът разглежда получената рекламация в течение на месечен срок, считано от датата на получаване, респективно пълното комплектоване, на подадената рекламационна преписка.
 5. Туроператорът води и поддържа регистър на подадените пред него рекламации и при подаване на такава същите задължително се описват в него, а на туриста се издава документ съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на услугата и подпис на лицето, приело рекламацията. При удовлетворяване на рекламацията се издава акт, който се съставя в два екземпляра, като един от тях се предоставя на потребителя.

VІІІ. ДРУГО

 1. Тези общи условия са съобразени със Закона за туризма, Закона за защита на потребителите и другите приложими закони в Република България и намират приложение между страните, ако в сключения индивидуален договор не е уговорено нещо друго.
 2. Споровете във връзка с изпълнението на ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ подлежат на доброволно разрешаване между страните, за което се съставя писмен протокол. При липса на такова спорът подлежи на разрешаване от компетентния съобразно разпоредбите на ГПК съд.

 

Потърсете

Вашата мечтана почивка!