string(20) "phys_archive_single_"

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ГРУПОВО ИЛИ ИНДИВИДУАЛНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД, гр. ПЛОВДИВ

Тези общи условия уреждат условията и реда за осъществяване на групови или индивидуални туристически пътувания организирани, предлагани и продавани от туроператора „БИЙ ТРАВЕЛ“ ЕООД, гр. ПЛОВДИВ или избран от него туристически агент.

За целите на този договор следва да се има предвид следното:

ТУРОПЕРАТОР е лице, регистрирано по реда на този закон или вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на туроператорска дейност.

ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ е организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.

ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ е лице, регистрирано по реда на този закон или вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на туристическа агентска дейност.

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ е извършването на посредничество при продажби на организирани туристически пътувания с обща цена на крайни потребители, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.

ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА е такова, което се предлага или се продава на цена включваща всички разходи, е за срок по – дълъг от 24 часа или включва настаняване за пренощуване и има предварително изготвена от турооператора програма, която включва комбинация от най-малко две от следната група туристически услуги- транспорт, настаняване, хранене или други такива заемащи по- голяма част от пътуването.

ОСНОВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ са такива по настаняване, хранене и транспортиране.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.

ТУРИСТИЧЕСКИ ВАУЧЕР е документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на организирано туристическо пътуване с обща цена.

ОСНОВНИ КЛАУЗИ НА ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА са: цената, датата на тръгване и пристигане, продължителността на престоя, маршрутът на пътуването, видът на използвания транспорт, местоположението, видът и категорията на местата за настаняване.

Основните клаузи на договора за организирано туристическо пътуване с обща цена се уговорят между ТУРОПЕРТОРА от една страна и потребителя на туристическите услуги от друга в сключения от тях в предвидената в чл.82 от ЗТ форма индивидуален договор за ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА. С индивидуалният договор страните могат да се уговорят за нещо различно от предвиденото в общите условия. В тези случаи отношенията между съконтрагентите се уреждат съобразно постигнатите индивидуални договорености.

Настоящите общи условия са задължителни за насрещната страна и стават неразделна част от подписания между страните индивидуален договор за организирано туристическо пътуване от момента на получаването им, което се удостоверява с подпис на потребителя на туристическа услуга върху екземпляра от същите.

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ И РЕД ЗА ЗАПАЗВАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА СЪЩИТЕ ОТ СТРАНА НА ТУРИСТА ПОТРЕБИТЕЛ.

 1. Актуална информация за организираните от туроператора пътувания се получава в офиса на същия в писмена форма или на брошура или в този на действащия от негово име туристически агент.

1.1 Такава, може да бъде получена и от интернет страницата на туроператора или съответния туристически агент.

1.2 Информацията в зависимост от характера на пътуването съдържа данни за:

– Вида на включените в пътуването основни и допълнителни туристически услуги,

– цената и начина на плащане, посочена и в български левове ако същата е определена в друга валута,

– началната и крайната дата на пътуването,

– началния, крайния пункт и маршрута на пътуването,

– броя на нощувките, включени в туристическото пътуване,

– мястото за настаняване, неговото местонахождение, категорията или степента на удобство и основните му характеристики за всяка нощувка, ако има разлика в категорията на местата за настаняване,

– предвидените хранения, включени в туристическото пътуване,

– минималния брой участници, когато такъв е необходим за осъществяване на пътуването и краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран,

– общи данни за паспортния и визовия режим, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването, ако същото е извън страната,

– ако пътуването е извън страната в информацията се посочва и наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста“ по чл. 72, ал. 1 от ЗТ,

– вида на използваните транспортни средства ако пакета предлага транспортна услуга,

– размера на паричната сума или процента от цената, който трябва да бъде преведен по сметка на туроператора при сключване на индивидуалния договор и срока за изплащане на остатъка от същата,

– невключените в цената такси, данъци и други разходи, които подлежат на покритие от потребителя на място,

– наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка по чл. 97, ал. 1 от ЗТ,

– възможността за сключване на допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на потребителя и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт.

 1. Резервациите за организираните от туроператора пътувания при получаване на информацията за същите в офиса му или в офисите на туристическите агенти действащи от негово име и за негова сметка се извършва лично от съответния турист/потребител/.

  1. Такава може да бъде извършена и по е-мейл на база, съдържащата се информация в сайта на оператора. В тези случаи, следва да се има предвид, че актуалната информация за съдържанието на предлаганото туристическо пътуване е тази получена в офиса на туроператора или действащите от негово има туристически агенти.

 2. При резервация на предлаганото пътуване от страна на туриста в офиса на туроператора или туристическия агент му се връчва срещу подпис препис от настоящите общи условия, с което се приема за спазено изискването на чл. 81 от ЗТ.

 3. Извършването на резервация за предлаганото туристическо пътуване по предвидения по- горе начин се приравнява на сключен Предварителен договор за ЗА ОРГАНИЗИРАНО ГРУПОВО ИЛИ ИНДИВИДУАЛН ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ.

 4. Сключването на окончателен договор ЗА ОРГАНИЗИРАНО ГРУПОВО ИЛИ ИНДИВИДУАЛН ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ следва да се извърши от потребителя в офиса на туроператора или оторизирания туристически агент в 2 /двудневен срок/ от извършване на резервацията. Ако, в този срок туристът потребител не посети офиса и не сключи окончателен договор, туроператорът се освобождава от задължението за сключване на договор и не е обвързан от първоначално приетата от туриста информация за съответното пътуване.

 5. При сключване на договора за организирано туристическо пътуване туристът е длъжен заплати 30 /тридесет/ процента от общата цена на същото, като останалите 70 /седемдесет/ процента при липса на друга уговорка в индивидуалния договор следва да се заплатят в едномесечен срок преди започване на пътуването.

 6. Ако, организираното пътуване е по промоционални програми, при подписване на договора, ако в него не е уговорено друго се заплаща пълната цена на пътуването.

 7. Туристът може да претендира по отношение на туроператора, за изпълнение на задълженията му във връзка с организираното от него туристическо пътуване само след плащане цялата сума дължима за същото.

 8. Едва тогава се издава и туристически ваучер за настаняване на туриста.

 9. Съпроводителни документи към пътуването се явяват пътните билети, туристическите ваучери, застрахователната полица, препоръките за правилата на поведение и лична безопасност по време на извършването на туристическото пътуване. Съпроводителните документи, оформени по установения ред, туристът може да получи след предварителна договорка в офис на туроператора или от негов представител непосредствено преди пътуване.

 10. В срок от 7 /седем/ работни дни преди началото на пътуването е необходимо туристът да посети офиса на туроператора, за да му бъде предоставена информацията по чл. 86 от ЗТ. При записване в последния момент тя се предоставя при сключване на договора.

 11. Когато договорът е сключен, чрез туристически агент той предоставя на туриста информацията дължима по Закона за туризма, включително друга такава, предвидена в законодателството ни. За информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламации, по повод и/или във връзка с пътуването, туристите се обръщат на първо място към турагента и само при невъзможност за разрешаването им към туроператора.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА.

1. Туроператорът е длъжен да осигури получаването от страна на туриста на включените в пътуването туристически услуги.

2. В случаите, когато туристическото пътуване е извън пределите на Република България, туроператорът не гарантира получаването на виза, а поема само задължението да осигури необходимите формуляри и внесе съответните документи пред компетентните органи и служби. Той следва да уведоми и туриста за необходимостта от интервю. Отговорността за редовността и точното оформление на задгранични паспорт по време на пътуването е на туриста.

3. При пътуване извън пределите на Република България, туроператорът извършва медицинско застраховане на туриста, което е валидно за времето на пребиваване в чужбина за периода, посочен в договора. Разходите за застраховането са включени в цената на пътуването, освен ако не е уговорено друго при сключване на индивидуалния договор с туриста.

3.1 Туроператорът е длъжен да предостави на туриста възможност да се запознае със застрахователната полица. Отговорността за предоставените медицински услуги се поема изцяло от застрахователната компания. По желание на Туриста и срещу допълнително заплащане може да се сключи застрахователен договор на по-високо ниво.Оригиналната полица се предоставя на туриста най- късно в датата на пътуването.

3.2. Ако, туристическото пътуване е групово, туроператорът може да направи обща застраховка за всички При пътуване съдържащо в себе си и предоставяне на транспортна услуга представител на туроператора, извършва настаняването в превозното средство, по реда на записването. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на Туриста и други подобни.

4. Туроператорът определя цените и всички останали условия на продаваните туристически пътувания.

4.1. Туроператорът може да УВЕЛИЧИ цената на пътуването, ако след подписване на договора и 20 дни преди започване на пътуването е :

– настъпило увеличени стойността на транспортните разходи вкл. и на горивото.

– е увеличен размера на таксите свързани с ползваните услуги в това число летищни, пристанищни и др.

– е настъпила промяна във валутния курс относим към договора.

4.2 При увеличаване на цената той е длъжен да уведоми писмено туриста в двудневен срок от настъпване на промените в т. 4.1.

4.3. Туроператорът може едностранно да намалява цената на пътуването. Ако същата към момента на намаляването е била платена изцяло, се дължи връщане на надвнесената сума.

4.4. Туроператорът може да променя по всяко време сроковете и програмата на туристическото пътуване с оглед обезпечаване безопасността на туристите.

5. Туроператорът при пътуване съдържащо в себе си и транспортна услуга може да откаже качване в автобуса на туристи, злоупотребили с алкохол или употребили наркотични вещества. В тези случаи, договорът се счита развален поради неизпъление на същия от страна на туриста и не се дължи връщане на платената цена.

6. Туроператорът не носи отговорност пред туриста ако има отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от туроператора, а именно:

– забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, непреодолима сила /природни бедствия, стачки и др./.

– при отказ или прекъсване на пътуването от страна на туриста по лични причини,

– загуба, повреда или кражба на багаж по време на пътуването,

– отказ на упълномощените органи да издадат виза на туриста,

– недопускане от страната на съответните митнически и гранични служби на туриста да излезе или да влезе в страната на пътуването поради липсата на надлежно оформени документи или извършени правонарушения,

– недопускане от страна на съответните български митнически и гранични служби туриста да напусне страната поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения в пределите на България.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТА.

1. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на туроператора като представи необходимите документи, за осъществяването на пътуването.

2. Туристът е длъжен лично да се запознае с валутно-митническия режим и условията за напускане или влизане в Република България.

3. Туристът има право в 30 /тридесет/ дневен срок преди началото на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми писмено за това туроператора или туристическия агент в 3 /три/ дневен срок.

3.1 Потребителят, който прехвърля своите права и задължения и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред туроператора или туристическия агент за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

4. Подписването на договора от страна на туриста е и израз на съгласие, че преди сключването на договора, туроператорът му е предоставил пълна информация за паспортния и визовия режим за страната/ите, в която/които ще пребивава, както и че са му дадени препоръки за правилата на поведение и лична безопасност по време извършване на пътуването.

5. При промяна в цената на пътуването от страна на туроператора на база предпоставките посочени в раздел ІІ, чл. 4 и подточките към него от общите условия с повече от 5 % туристът има право:

5.1. да приеме промяната в общата цена в срок от 3/ три / дни, след като бъде информиран за нея, чрез заплащане на дължимата сума.

5.2. да не приеме промяната в общата цена и да се откаже от туристическото пътуване в срок от 3 / три / дни след като бъде информиран.

5.3. в случай на отказ от пътуването туристът има право:

– да приеме, ако туроператорът му предложи друго пътуване от същото качество,

да приеме, ако му е предложено друго туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като разликата му бъде възстановена от туроператора,

да получи обратно в срок от 7/ седем / дни след писмения отказ цялата сума платена на туроператора.

6. Туристът отговаря лично за редовността, валидността и точното оформление на своя документ за самоличност по време на пътуването.

7. Туристът има всички права, предвидени в Закона за туризма, включително да приеме или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетения, когато туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора. Ако, измененията на туристическото пътуване, осъществени до неговото начало са приети от туриста и за това е оформено допълнително споразумение към договора, туристът няма право да възразява срещу вече приети изменения, а туроператорът не отговаря за същите.

8. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на туроператора, като представи необходимите документи за осъществяването на туристическото пътуване.

9. Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Република България.

10. Туристът е длъжен да заплати стойността на пътуването в уговорените срокове.

11. Туристът сам заплаща допълнителните услуги, невлизащи в стойността на туровете.

V. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН ЗА РАЗПЛАЩАНИЯ

1. Разплащанията за предоставените по настоящия договор туристически пътувания се извършват от туриста в левове. Размерът на дължимата сума при пътувания с обща цена, определени в евро или щатски долари се определя на база официалния курс на Българска народна банка към деня на плащането.

1.1. Плащането се извършва в брой в офиса на туроператора или на действащия от негово име туристически агент срещу получаване на документ удостоверяващ същото или по банков път по сметка на туроператора.

2. Плащането може да се извърши изцяло при подписване на договора, срещу което на туриста се издава туристически ваучер.

2.1. В договора може да се уговори и разсрочено плащане, като първоначално дължимата част от общата цена на туристическото пътуване се равнява на 30 /тридесет/ % от същата.

2.2. Доплащане до пълния размер на цената на туристическото пътуване, ако не е уговорено друго в договора, сключен с туриста, се извършва не по-късно от 30 /тридесет/ дни преди започване на пътуването, срещу което се издава туристически ваучер.

2.3. Ако туристът не извърши плащане в този срок, се счита, че той се отказва от туристическото пътуване, т.е. договорът с туроператорът следва да се счита прекратен, а платеният АВАНС остава в полза на туроператора.

3. При извършване на ранно записване за туристическо пътуване на промоционални условия следва да се извърши плащане на същото в размер на 100 /сто/ % още при сключване на договора или по начин определен в съответното промоционално предложение.

4. Промяна в цената на организираното от туроператора туристическо пътуване се извършва при условията посочени в раздел ІІ, чл. 4.1 от настоящите общи условия, както следва:

– при промяна в стойността на транспортните разходи, вкл. и горивото, цената се увеличава със стойността, с която се е увеличил компонента, довел до изменението.

– при промяна размера на такси дължими във връзка с ползването на услуги включени в туристическото пътуване цената се увеличава със стойността довела до промяна на таксата, респ. общата цена на пътуването.

– при промяна размера на обменния валутен курс, съобразно който е определена общата цена на пътуването, промяната на същата се равнява на стойността на увеличение на същия.

4.1. В случаите на увеличение на цената с повече от 5/пет/ % , туристът има правата, посочени в раздел ІІІ, чл. 5 от настоящите общи условия.

4.2. При промяна на цената с размер по- малък от 5/пет/ % от общата стойност на пътуването, туристът дължи заплащане на същата до започване на самото пътуване.

4.3 Ако не стори това, договорът следва да се счита за прекратен, а туроператорът не дължи връщане на платената до момента сума.

5. В случай на неспазване от туриста на сроковете за заплащане на предоставените от туроператора туристически пътувания, се дължи неустойка.

VІ. НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

 1. Всяка от страните по договора за организирано групово или индивидуално туристическо пътуване отговаря за виновното неизпълнение на поетите по него задължения и дължи обезщетение на изправната страна за вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на същите.

 2. Във връзка с така споменатата отговорност следва да се има предвид, че часовете, свързани с пътувания и различни други мероприятия, са ориентировъчни и в зависимост от разстоянията и ситуацията са възможни промени, за които туристите се уведомяват своевременно.

 3. Туроператорът не носи отговорност при промяна, касаеща летището за излитане, времето на полета, типа самолет, които са извършени от авиокомпанията, респ. аналогични промени при използване на друг тип транспорт при извършване на пътуването.

 4. Туроператорът не отговаря, когато от страна на туриста/ите са нарушени на правилата на пътуване, регистрация или превоз на багажа, увреждане имуществото на превозвача, нарушаване на правилата за престой в хотела/ ите и несъобразяване със законодателството в страните посещавани по време на пътуването вкл. обичаите, традициите, религиозните вярвания. В тези случаи отговорността е на съответния турист- нарушител и той дължи заплащане на евентуално дължими в следствие на поведението му санкции в пълния им размер.

 5. Туроператорът не отговаря и когато по причини на:

 • отсъствие на необходимите документи или тяхното неправилно оформяне

 • нарушения на законодателството, традициите и обичаите, включително причиняването безпокойство на останалите хора

 • състояние на алкохолно опиянение, употреба на наркотици или нарушението на други правила и разпоредби, свързани с общественото поведение

 • други, свързани с акт, действие или бездействие, на компетентни или оторизирани лица или органи в съответната държава

 • на туриста по решение на властите или други отговорни лица е отказано напускането или влизането в някоя от страните, предвидени за посещение по време на пътуването, а също възможността за превоз или престой в резервиран хотел.

 1. В този случай стойността на туристическата услуга на туриста не се връща, като последният заплаща всички допълнителни разходи, възникнали по причина на неговото незаконосъобразно и/или неморално /неетично/ поведение.

 2. В случай, че туристът не се яви в часа и мястото за начало на туристическото пътуване или прекрати по свое желание пътуването, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай клиентът сам урежда заминаването и/или завръщането си.

 3. Туроператорът не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на мероприятието /напр.: непотвърдени резервации за полети и хотели/ ако по желание на туриста са променени първоначалните условия на пътуването /маршрут, времетраене, часове на полети, дати на пътуване и т.н./ в границата от 30 /тридесет / дни преди датата на заминаване.

 4. Туроператорът не носи отговорност за промяна в датата на отпътуване в следствие закъснение при издаване на виза или за промяна в маршрута вследствие отказ при издаване на виза за някоя от страните на пътуването.

 5. Туроператорът не отговаря за багажа на туриста (изчезване, загубване, повреждане и т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които туристът е могъл, но не се е възползвал.

 6. Туроператорът не носи отговорност и не обезщетява вреди за събития, които са следствие свободния избор на туристите за прекарване на времето си /екскурзии, посещения на музеи, забележителности и т.н./.

 7. Отговорността на туроператора е свързана със списъка от услуги, уговорени в договора за туристическо пътуване. При непредоставяне на услуги или съществено изменение на техните условия се дължи връщане на стойността на същите.

 8. При възникване на извънредни ситуации туристът е длъжен да се придържа към поведение и извършването на действия и/или бездействия, така че да бъдат направени минимални разходи, свързани с престой или пътуване до мястото на започване на туристическото пътуване.

 9. Сумата, изплащана от туроператора за обезщетяване на вреди, причинени на туриста в следствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора, не може да превишава стойността на туристическото пътуване. Ако има международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България, ограничаваща отговорността на контрагентите на турооператора, то и неговата отговорност към туриста се ограничава до предвидения там размер, съгласно разпоредбата на чл.94, ал.2 от ЗТ, но не повече от стойността на туристическото пътуване.

 10. При отказ на туриста от туристическото пътуване преди неговото започване, договорът, сключен с туроператора, се счита прекратен. Ако причините за отказа са различни от тези, свързани с виновно неизпълнение на поети от туроператора задължения, то:

15.1. При пътуване в чужбина:

– до 60 /шестдесет/ дни преди датата на отпътуване не се дължи неустойка.

– от 59 /петдесет и девет/ до 30 /тридесет/ дни преди датата на отпътуване се дължи неустойка в размер на 30/тридесет/ % от общата цена на пътуването.

– от 29 /двадесет и девет/ до 20 /двадесет/ дни преди датата на отпътуване се дължи неустойка в размер на 50 /петдесет/ % от общата цена на пътуването.

– от 19 /деветнадесет/ до 14 /четиринадесет/ дни преди датата на отпътуване се дължи неустойка в размер на 80 /осемдесет/ % от общата цена на пътуването.

– по-малко от 14 /четиринадесет/ дни преди датата на отпътуване се дължи неустойка в размер на 100 /сто/ % от общата цена на пътуването.

15.2 При пътуване в страната:

– до 20 /двадесет/ дни преди датата на отпътуване не се дължи неустойка.

– от 19 /деветнадесет/ до 14 /четиринадесет/ дни преди датата на отпътуване се дължи неустойка в размер на 30/тридесет/ % от общата цена на пътуването.

– от 13 /тринадесет/ до 7 /седем/ дни преди датата на отпътуване се дължи неустойка в размер на 50 /петдесет/ % от общата цена на пътуването.

– от 6 /шест/ до 3 /три/ дни преди датата на отпътуване се дължи неустойка в размер на 80 /осемдесет/ % от общата цена на пътуването.

– по-малко от 3 /три/ дни преди датата на отпътуване се дължи неустойка в размер на 100 /сто/ % от общата цена на пътуването.

15.3. При отказ от пътуване, за което е извършено ранно записване, се удържа платената към момента на отказа сума.

15.4. Ако хотелът, в който се извършва услугата „настаняване” е с анулационни условия, различни от описаните, туристът следва да бъде информиран от туроператора при подписване на индивидуалния договор.

16. Неплащането в срок на пълната стойност на избраното туристическо пътуване се счита за отказ на туриста от пътуването, води до прекратяване на договора и настъпване на описаните в предходната разпоредба последици.

17. Когато пътуването, от което туристът се отказва е свързано с издаването на визи или други разрешителни документи и към момента на отказа визата е поставена стойността на услугата по издаване на визата не подлежи на връщане и не участва при определяне на подлежащите на връщане, респ. задържане суми посочени в раздел VІ, 15 от тези общи условия.

18. Туроператорът се освобождава от отговорност за неизпълнение или ненадлежно изпълнение на поетите от него с договора задължения, ако това неизпълнение се явява вследствие действието на обстоятелства на непреодолима сила, възникнала след сключването му.

19. Обстоятелства на непреодолима сила са – пожар, стихийни бедствия, военни операции от всякакъв характер, епидемии, актове на законодателната и изпълнителната власт, изменението на митническите и погранични правила, препятстващи изпълнението на задълженията, изменението на имиграционната политика, други обстоятелства, чието настъпване независи от туроператора и неговите контрагенти.

20. При настъпване на някое от тези обстоятелства, сроковете за изпълнение на задълженията на туроператора по договора не текат. Ако, същите продължат повече от 7/седем/ дни туроператорът има право да се откаже от изпълнението на задълженията си по настоящия договор и в този случай туристът няма да има право на обезщетение за претърпените или възможни загуби, пропуснати ползи и/или други вреди. В тези случаи той има право да получи само платената на туроператора цена за пътуването и то ако не е извършено плащане от страна на туроператора на неговите съконтрагенти посочени във ваучера. При плащане, на връщане подлежи само неплатената част или при пълно плащане на съконтрагентите частта, която е възстановена от тях на туроператора. Възстановяването се извършва в 10 /десет/ дневен срок след получаване на същата от конрагента.

21. Настъпване на обстоятелствата посочени в раздел VІ, т. 19 и тяхната продължителност се удостоверява с документи издавани от компетентните органи в съответната Държава.

VІІ. РЕКЛАМАЦИИ

 1. В случай на установено по време на туристическото пътуване несъответствие между договорена и реално предоставена туристическа услуга, включена в пътуването, туристът е длъжен незабавно да уведоми писмено или устно представител на туроператора или такъв на посочения във вачура негов конрагент по изпълнение на конкретната услуга с цел своевременното оказване на съдействие и отстраняване на несъответствието.

 2. Всички несъответствия трябва да бъдат констатирани на мястото, където е станало произшествието, чрез Констативен протокол. В него се отразява оплакването на туриста и фактическите констатации във връзка със същото. Той се подписва от представител на туроператора ако има такъв, администрацията на контрагента на туроператора предоставящ туристическата услуга и самия турист. При необходимост несъответствието може да се установи и от други лица оправомощени според законодателството в съответната Държава да удостоверят съответните факти и обстоятелства.

 3. Рекламацията на туриста във връзка с несъответствия между уговорената и предоставената туристическа услуга се извършва в офиса на туроператора в срок предвиден в Закона за защита на потребителите, който започва да тече от момента на завършване на пътуването.

 4. Рекламацията се извършва в писмен вид, с прилагането на съответни доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, а също други, имащи отношение към случая документи. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнато лице, включително при договор в полза на трето лице. Туроператорът може да изисква допълнителни писмени или други видове доказателства, включително обяснения на засегнатите лица, свързани със съответния казус. Туроператорът разглежда получената рекламация в течение на месечен срок, считано от датата на получаване, респективно пълното комплектоване, на подадената рекламационна преписка.

 5. Туроператорът води и поддържа регистър на подадените пред него рекламации и при подаване на такава същите задължително се описват в него, а на туриста се издава документ съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на услугата и подпис на лицето, приело рекламацията. При удовлетворяване на рекламацията се издава акт, който се съставя в два екземпляра, като един от тях се предоставя на потребителя.

VІІІ. ДРУГО

1. Тези общи условия са съобразени със Закона за туризма, Закона за защита на потребителите и другите приложими закони в Република България и намират приложение между страните, ако в сключения индивидуален договор не е уговорено нещо друго.

2. Споровете във връзка с изпълнението на ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ГРУПОВО ИЛИ ИНДИВИДУАЛНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ подлежат на доброволно разрешаване между страните, за което се съставя писмен протокол. При липса на такова спорът подлежи на разрешаване от компетентния съобразно разпоредбите на ГПК съд.

Потърсете

Вашата мечтана почивка!